Vypsání ceny „Bombay Tonic CZ“

(dále jen “akce”)

PRAVIDLA AKCE

I. Pořadatel ​​a ​​organizátor akce

1.1 Organizátorem akce je

společnost Global Wines & Spirits s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 815/53, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 610 63 070, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 43252 (též jen „organizátor“).

1.2 Pořadatelem akce je

společnost PG Group a. s., se sídlem U Slávie 1540/2a, 100 00 Praha 10 – Vršovice, IČO 645 81 241, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9074

(též jen „pořadatel​“).

II. Místo ​​průběhu​ akce

2.1 Akce popsaná v těchto pravidlech probíhá na území České republiky ve vybraných klubech a barech (též jen „bary“).

 

III. Trvání ​​akce

3.1 Akce probíhá od 1. 12. 2018 (od 00.00 hodin) do 31. 01. 2019 (do 23:59:59 hodin) (též jen „trvání akce​“).

 

IV. Podmínky ​​účasti ​​v ​​akci

4.1 Akce se může zúčastnit pořadatelem / organizátorem oslovený bar (dále jen „účastník“).

4.2 Pořadatel i organizátor si vyhrazují právo vyloučit z akce účastníky, u kterých budou mít důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání v souvislosti s akcí nebo jednání v rozporu s dobrými mravy a to i prostřednictvím třetích osob. Účastníkovi v takovém případě nevzniká nárok na jakoukoliv kompenzaci. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit konkrétního účastníka z akce pro nesplnění některé z podmínek akce, nepředat odměnu v případě jakéhokoliv porušení Pravidel akce ze strany účastníka. Pořadatel si dále vyhrazuje právo z akce vyřadit účastníka, který se bude v rámci akce vyjadřovat vulgárně, v rozporu s dobrými mravy nebo bude bezdůvodně napadat dobré obchodní jméno pořadatele akce. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli akce.

V. Průběh akce a odměna

​​5.1 Organizátor tímto dává přislib odměny výherci za níže specifikovaný výkon, který bude vyhodnocen níže uvedeným způsobem po skončení akce v průběhu měsíce února (do 22. 02. 2019):

  • Jednotliví účastníci budou v rámci akce používat speciální nápojové Bombay menu pro tuto akci, které obsahuje tři stanovené drinky (Bombay & Tonic, Bombay & Tonic Rich Lemon and Spicy Thyme, Bombay & Tonic Piquant Orange and Aromatic Cubeb) s možností přidání 1 vlastního drinku Bombay & Tonic, jehož složení i vzhled je ponechán na vlastní kreativitě účastníka;
  • Účastník je povinen umístit a používat Bombay Sapphire menu s nabídkou Bombay & Tonic drinků.
  • Akce bude mít svůj vlastní účet na Instagramu (dále jen „IG“) „Bombay Tonic CZ“ a svůj centrální hashtag #bombaytoniccz. Pro identifikaci jednotlivých účastníků bude používán spolu s centrální hashtagem ještě identický hashtag jednotlivých účastníků nebo s nimi spolupracujících osob např. #bombaytonicXXXXX;
  • Účastník připraví některý z drinků Bombay & Tonic a spolu s lahví ginu Bombay Sapphire ho vyfotí a fotografii umístí na vlastním IG účtu (popř. na IG účtu s ním spolupracující osoby). K fotografii umístí hashtag akce, hashtag baru a označení IG účet akce „Bombay Tonic CZ“;
  • Počet umístěných fotografií na IG je omezen na maximálně 3 fotografie za týden od jednoho účastníka a dále maximálně 3 fotografie pro s účastníkem spolupracující osobu, maximálně však 12 fotografií za každý týden v celkovém počtu od jednoho účastníka a všech s ním spolupracujících osob.

 5.2 Metodika stanovení výherce pořadatelem:

  • za každý prodaný drink s ginem Bombay Sapphire získává bar 1 výherní bod (kontrola bude prováděna na základě výpisu z pokladny/en baru);
  • za každou umístěnou fotografii/post na IG se všemi náležitostmi (viz výše) získává účastník 20 bodů;
  • za každý „like“ u postovaného příspěvku získává účastník také 1 bod;
  • po skončení trvání akce organizátor body sečte a určí výherce - vyhrává ten účastník, který obdrží nejvíce bodů;
  • Vyhlášení bude formou zveřejnění vítězného baru na IG „Bombay Tonic CZ“.

 

5.3 Vítěznému uchazeči bude udělena cena sestávající z leteckého zájezdu  pro dvě osoby do výrobního závodu ginu Bombay Sapphire v Anglii v průběhu března 2019. Konkrétní osoby, které obdrží výhru a zúčastní se zájezdu, si určuje sám vítězný účastník.

5.4 Cena bude výherci předána osobně.

 

5.5 Nebude-li cena převzata bez důvodné omluvy včas, propadá organizátorovi.

 

VI. Ostatní ujednání

6.1 Účastí v akci, vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly akce a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti s akcí, která nejsou upravená v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

6.2 Pořadatel ani organizátor nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci akce a vyhrazuje si právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem akce, a to včetně jejího přerušení, odložení, zrušení, odvolání či úprav jejich pravidel, bez povinnosti odškodnění těch, kteří podmínky akce alespoň částečně splnili s ohledem na nepatrný rozsah nákladů spojených s účastí na akci. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel i organizátor si vyhrazují právo bez náhrady akci zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách http://www.global-wines.cz/bombay-sapphire-soutez, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky. Vymáhání účasti na akci nebo výher soudní cestou je vyloučeno. Pořadatel ani organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací či převzetím ceny, nepřebírá vůči výherci žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherce nemá nárok na jakákoli plnění ze strany pořadatele či organizátora. Pořadatel, popř. organizátor, je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v akci a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou.

 

6.3 Pořadatel ani organizátor nenese náklady účastníka vzniklé v souvislosti s akcí, zejména v souvislosti s převzetím ceny, apod.

 

VII. Souhlas se zpracováním osobních údajů a jejich ochrana

7.1 Účastník bere na vědomí, že v souvislosti s akcí může eventuálně organizátor či pořadatel zpracovávat účastníkem poskytnuté osobní údaje třetích osob (např. fotografie). V takovém případě je účastník povinen zajistit souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů pro organizátora a pořadatele a naplnit veškeré požadavky uložené obecným nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR).

VIII. Závěrečná ​​ustanovení

8.1 Účast na akci je dobrovolná a účastník svou účastí v akci vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly.

8.2 Pravidla jsou po dobu trvání akce zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách organizátora http://www.global-wines.cz/bombay-sapphire-soutez.

8.3 Akce se řídí zejména ustanoveními § 2887 - 2889 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

V Praze dne 30. 11. 2018

 

 

V této kategorii se nenachází žádné produkty.